Etyka biznesu

Kodeks Etyczny firmy BWST s.c. Sebastian Olejniczak, Artur Szlaski.

Kodeks stworzony na potrzeby firmy BWST. Musi być przestrzegany przez Właścicieli i Pracowników. Każda osoba zatrudniona w wyżej wymienionej firmie jest zobowiązany do stosowania się do poniższych zasad i norm etycznych. Pracownicy zatrudnieni w BWST zapoznani są z Kodeksem Etycznym.

Podstawowe wartości etyczne w biznesie, których przestrzega firma BWST to:

  • odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie oraz gotowość do zmian oraz do wycofania się z błędnych decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za powstałą szkodę,
  • przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz  działaniach związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze społeczeństwem,
  • etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
  • aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie  i aktywność lokalna.

Etyczne zachowania Pracowników każdego szczebla:

  • szacunek wobec innych (poszanowanie ich godności, przekonań, poglądów),
  • zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych,
  • uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
  • dbałość o dobrą atmosferę w pracy,
  • nietolerancja dyskryminacji.

Firma BWST działa na rynku w oparciu o wszelkie normy etyczne. Ma nieposzlakowaną opinię wśród Pracowników i Klientów.

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

ZATRUDNIENIE
Równe szanse i brak zgody na molestowanie

BWST w żadnym aspekcie pracy nie toleruje jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na: rasę, kolor, płeć, narodowość, wiek, religię, przekonania polityczne, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność, wyznanie, narodowość, przynależność związkową czy jakiekolwiek inne dyskryminacje zakazane zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie rodzaje molestowania są nie do przyjęcia i nie będą tolerowane. Przypadki molestowania muszą być zgłaszane pracodawcy i będą niezwłocznie badane oraz korygowane.

Bezpieczeństwo i higiena

BWST zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla każdego pracownika oraz do przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów oraz konwencji międzynarodowych dotyczących warunków socjalnych i warunków pracy, pracy nieletnich i pracy przymusowej. BWST przestrzega podstawowych praw człowieka i traktuje swoich pracowników w sposób uczciwy i z szacunkiem.

Praca dzieci i praca przymusowa

BWST nie zatrudnia osób niepełnoletnich, dlatego też wszelkie formy pracy dzieci i pracy przymusowej są surowo zabronione.

Odpowiedzialność społeczna

BWST oczekuje, że wszyscy dostawcy współpracujący z firmą, przestrzegać będą krajowych przepisów i regulacji oraz międzynarodowych konwencji w zakresie warunków socjalnych i warunków pracy, pracy nieletnich i pracy przymusowej oraz ochrony środowiska. Dostawcy muszą również przestrzegać podstawowych praw człowieka i traktować swych pracowników w sposób uczciwy i z szacunkiem.

OCHRONA WŁASNOŚCI I DANYCH

Ochrona informacji i własności BWST

Pracownicy BWST zobowiązani są do ochrony i nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji poufnych o firmie. Zaliczają się do nich: plany strategiczne, wyniki sprzedaży, informacje finansowe, projekty wyrobów, informacje dotyczące negocjacji, ustaleń i interesów, informacje związane z pracownikami, oprogramowanie, tajemnice handlowe, patenty, znaki handlowe i podobne informacje.

Własność i ochrona narzędzi elektronicznych

Pracownicy BWST zobowiązani są do korzystania ze składników majątkowych pracodawcy w należyty sposób oraz do traktowania ich z dbałością i szacunkiem. Ponadto powinni oni zapewnić, aby zastosowanie narzędzi elektronicznych, takich jak Internet, poczta elektroniczna, oraz zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego było zgodne z celami biznesowymi i aby nie naruszało żadnych przepisów ani praw osób trzecich, ani też nie powodowało szkód we własności.

Prywatność

BWST zobowiązuje się respektować prawo do prywatności pracowników i osób trzecich. Pracownicy zobowiązują się respektować prawo do prywatności osób reprezentujących pracodawcę, współpracowników oraz osób trzecich.

ZACHOWANIE W RAMACH BIZNESU, A KONKURENCJA

Konflikt interesów

Konflikty interesów występują, gdy pracownik zaczyna wykorzystywać swoje stanowisko w BWST w celu osiągnięcia korzyści prywatnych lub jeśli osobiste interesy pracownika są niezgodne z interesami BWST. Wszyscy pracownicy zobowiązani są unikać wszelkich działań lub powiązań, które mogłyby być niezgodne, lub wydają się niezgodne z interesami BWST.

Oszustwo lub kradzież

Działania Właścicieli i Pracowników BWST muszą odzwierciedlać standardy uczciwości, lojalności, solidności, sprawiedliwości, troski o innych i odpowiedzialności. Wszelkie działania związane z kradzieżą, oszustwem, malwersacją lub sprzeniewierzeniem majątku są surowo zabronione.

Prezenty, napiwki i inne płatności

Wszystkie działania biznesowe Właścicieli i Pracowników BWST podejmowane są z zachowaniem uczciwości i rzetelności, w oparciu o obiektywne czynniki, takie jak: koszt, jakość, wartość, obsługa i możliwość realizacji zobowiązań. Obejmuje to działania BWST z dostawcami i klientami. W celu uniknięcia nawet pozorów, iż decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o nieodpowiednie czynniki, pracownicy nie mogą oferować ani przyjmować prezentów, napiwków, rozrywki ani przysług, chyba że mają one charakter zwyczajowo przyjęty biorąc pod uwagę okoliczności biznesowe, a kierownictwo pracodawcy jest o tym poinformowane.

Monopol i konkurencja

W ramach polityki BWST leży uczciwe i energiczne konkurowanie we wszystkich sektorach, na których działa. Wszyscy Pracownicy muszą postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi oraz konkurencji obowiązującymi na świecie. Oznacza to, że pracodawca nie toleruje żadnych ustaleń ani uzgodnień pomiędzy faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami w celu ustalenia lub kontrolowania cen lub bojkotowania konkretnych dostawców lub klientów, lub też ograniczania produkcji lub sprzedaży linii produktów. Ściśle egzekwowane są przepisy antymonopolowe.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Zapisy i sprawozdawczość

Pracownicy BWSTnie mogą podawać fałszywych stwierdzeń, dokonywać mylących lub fikcyjnych wpisów, ani istotnych pominięć czy przeinaczeń w księgach, zapisach czy innych dokumentach lub środkach komunikacji. Żadne fundusze ani majątek nie mogą być utrzymywane w nielegalnych lub niewłaściwych celach. Wszystkie transakcje muszą być w pełni i całkowicie udokumentowane i zarejestrowane w zapisach księgowych. Wszelkie raporty, dokumenty czy zeznania przedstawiane organom rządowym lub przedstawiane publicznie muszą być dokładne, kompletne zrozumiałe i przedstawione terminowo.

Transakcje dokonywane przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych

Pracownicy BWST mogą uzyskać istotne, niedostępne powszechnie, niepubliczne informacje na temat pracodawcy lub innych firm. Takie „istotne” informacje obejmują wszelkie informacje mogące wpłynąć na zakup lub sprzedaż przez rozsądnego inwestora naszych udziałów lub zakup czy sprzedaż udziałów innych firm posiadających z nami aktualne lub przyszłe istotne powiązania biznesowe.
Wykorzystanie przez pracowników istotnych, niepublicznych informacji dla własnej korzyści finansowej lub korzyści małżonka, krewnego lub osoby bliskiej jest niezgodna z polityką BWST oraz z prawem. Ponadto zabronione jest przekazywanie informacji osobom trzecim, które jak można oczekiwać, mogą wykorzystać te informacje w handlu udziałami posiadanymi w spółkach.

Powiązania z inwestorami

Ujawnianie informacji dotyczącej działalności, zeznań finansowych, decyzji strategicznych BWST oraz ogólnie wszelkich informacji, które mogą wpłynąć na zakup lub sprzedaż przez rozsądnego inwestora naszych udziałów może być zarządzane jedynie przez osobę odpowiedzialną za relacje BWST z inwestorami.

Firma BWST s.c. Sebastian Olejniczak, Artur Szlaski posiada:

Certyfikat „FIRMA GODNA ZAUFANIA 2017”.

Certyfikat „Firma Godna Zaufania” przyznawany jest przedsiębiorstwom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów i kontrahentów. Proces certyfikacji polega na niewykryciu negatywnych opinii w Internecie na temat danego podmiotu w oprogramowaniu Wskaźnika Opinii przy zastosowaniu danych Fraz Wrażliwych. Data przeprowadzenia ostatniego badania: 21.09.2017r. Badania przeprowadzane są raz do roku.

firma_goda_zufania_BWST